Методична тема школи:

Удосконалення уроку шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій

/Files/images/metod/Новый рисунок.jpg

Методична робота в школі планувалася, виходячи з основних принципів:

·відповідність системи внутрішньошкільної методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави;

·науковість;

·системність. Цей принцип вимагає підходу до методичної роботи як до цілісної системи, оптимальність якої залежить від єдності мети і завдань змісту, форм і методів роботи з педагогічними кадрами, від спрямованості на високі кінцеві результати;

·комплексність, яка передбачає єдність і взаємозв'язок усіх сфер і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

·системність, послідовність, наступність, безперервність, масовість, які передбачають всебічне охоплення педагогів різними формами роботи протягом року, перетворення її на частину системи безперервної освіти;

·творчий характер, максимальна активність діяльності педагогів;

·конкретність, урахування особливостей школи, учителя, диференційований підхід до педагогів;

·спрямованість на виділення основного, суттєвого у підвищенні кваліфікації вчителя;

·єдність теорії і практики за загальною практичною спрямованістю;

·оперативність, мобільність;

·колективний характер;

·створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи і творчих пошуків педагогів.

Внутрішньошкільна методична робота у школі з педагогічними кадрами спрямована на:

-формування професійної компетентності,

- збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,

- вироблення інноваційного стилю діяльності,

- підготовку вчителів до пошукової діяльності,

- залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в освітній процес.

Основні завдання:

-кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

- упровадження в освітній процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів навчального закладу;

- розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;

- вивчення, накопичення, апробація, упровадження в практику перспективного досвіду вчителів-новаторів, нових освітніх технологій та систем;

- залучення педагогів до науково-дослідницької діяльності.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота у нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи і приведена до певної системи.

Основні форми методичної роботи

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок, вмінь. Для підвищення ефективності функціонування системи науково-методичної роботи у навчальному закладі під час планування роботи враховувалися вимоги, які випливають з об'єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності вчителів:

- практична спрямованість;

- науковість;

- конкретність;

- систематичність та системність;

- оперативність;

- оптимальне поєднання різних сучасних форм та методів роботи.

Планування науково-методичної роботи будується на основі діагностики; аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій. Моделювання динамічної структури, змісту й форм науково-методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу, освітніх потреб суспільства, науково-методичної проблеми школи. У методичній роботі використовуються індивідуальні, групові та загальношкільні форми роботи.

Індивідуальні форми роботи:

- діагностування;

- стажування / наставництво;

- самоосвіта;

- конкурс „Учитель року", „Класний керівник року";

- атестація;

- індивідуальні консультації, співбесіди;

- творчі звіти;

- видання методичних посібників, розробка авторських програм, підручників;

- практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, у позакласній роботі;

- висвітлення у засобах масової інформації;

- фестиваль педагогічних ідей та інновацій.

Групові форми роботи:

- методичні об'єднання;

- творчі групи;

- семінари-практикуми;

- „Школа вищої педагогічної майстерності";

- „Школа вдосконалення майстерності";

- „Школа становлення молодого вчителя";

- тренінги;

- випуски методичних бюлетенів;

- лабораторія інноваційних технологій: експериментальна робота щодо впровадження нових навчальних програм; застосування в освітньому процесі інноваційних технологій та методик;

- видання методичних посібників, розробка авторських програм, підручників;

- висвітлення у засобах масової інформації.

Масові форми роботи:

- педради;

- інструктивно-методичні наради;

- методичні виставки;

- предметні тижні;

- науково-практичні конференції;

- педагогічні читання;

- педагогічні зустрічі;

- дні відкритих дверей;

- „круглий стіл";

- огляд методичної літератури.

Кiлькiсть переглядiв: 395